Dystrybucyjny transformator hybrydowy (DTH) jako aktywny element nowoczesnych systemów „Smart Grid”

Streszczenie projektu:

Projekt zakłada prowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych w celu opracowania dystrybucyjnego transformatora hybrydowego (DTH) z bezstopniową regulacją napięcia wyjściowego, z możliwością korekcji współczynnika mocy i pracy jako sprzęgu z obwodami DC, w tym z bateryjnymi zasobnikami energii. Taki transformator stanowi innowacyjny element aktywny systemów elektroenergetycznych, głównie typu „Smart Grid”, pozwalający uwzględnić oddziaływania na sieć dystrybucyjną zmiennych odbiorów i źródeł generacji rozproszonej (GR), w tym OZE.

Cele projektu oraz planowane efekty:

Celem głównym projektu jest opracowanie nowego rozwiązania transformatora hybrydowego (DTH). Założono opracowanie transformatora w dwóch wariantach technologicznych. Wariant pierwszy będzie stanowił układ zintegrowany, tj. transformator hybrydowy, który będzie można zamontować wyłączne w całości, bez zmian. Ten wariant dedykowany będzie nowym inwestycjom w sieci dystrybucyjnej lub przypadku potrzeby wymiany dotychczasowego transformatora, np. po awarii. Natomiast wariant drugi, umożliwi dołączenie samej wydzielonej „części regulującej” do już pracujących transformatorów. Zastosowanie tej możliwości, pozwoli obniżyć koszty zagwarantowania funkcji płynnej regulacji napięcia w istniejących transformatorach.

Wykonawcy projektu:

Projekt będzie realizowany przez konsorcjum w składzie:

  • Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Elektrotechniki (Lider)
  • Fabryka Transformatorów w Żychlinie Sp. z o.o.
  • Politechnika Gdańska - Wydział Elektrotechniki i Automatyki

Okres realizacji projektu:

01.08.2019 – 28.02.2022

Wartość Projektu:

Całkowity koszt realizacji projektu, wybranego w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, wynosi 2 397 034,66 zł
Na warunkach określonych w Umowie o dofinansowanie projektu, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przyznało dofinansowanie w kwocie nie przekraczającej 2 159 943,41 zł
Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju nr 1/4.1.4/2017/POIR w ramach Poddziałania 4.1.4 Projekty aplikacyjne