Informacja o ochronie danych osobowych

W jakim celu przesyłamy Państwu Informację?

Od 25 maja 2018 r. w Polsce stosowane będzie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO.

Informacja ta ma na celu poinformowanie w jaki sposób chronimy oraz przetwarzamy Państwa dane osobowe.

Co to są dane osobowe?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, dane osobowe to takie dane, które pozwalają na bezpośrednie lub pośrednie zidentyfikowanie osoby fizycznej, w szczególności na podstawie identyfikatorów, takich jak: imię, nazwisko, numer PESEL, adres e-mail czy adres korespondencyjny.

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest Fabryka Transformatorów w Żychlinie Sp. z o.o.; Transformatory Olejowe FTŻ Sp. z o.o. Sp.k.; Transformatory Żywiczne FTŻ Sp. z o.o. Sp.k.*, (dalej FTŻ lub administrator), z siedzibą przy ulicy Narutowicza 70, 99-320 Żychlin. Oznacza to, że FTŻ odpowiada za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami prawa.

W jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Administrator przetwarza dane osobowe podane przez Państwa przy zawieraniu umowy na sprzedaż oferowanych wyrobów lub usług (dalej umowa) oraz w trakcie jej wykonywania dane osobowe w celu:

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych?

Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowią:

Czy przetwarzanie danych jest dobrowolne?

Tak. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz stanowi warunek konieczny dla zawarcia i wykonywania umowy. Nie podanie danych osobowych uniemożliwi zawarcie umowy. W zakresie, w jakim Admini-strator przetwarza dane osobowe w celu realizacji naszych uzasadnio-nych interesów, podanie danych jest dobrowolne i mogą Państwo się mu sprzeciwić, jak wskazano poniżej.

Kto jest odbiorcą Państwa danych osobowych?

Odbiorcami Państwa danych osobowych jest FTŻ oraz są lub mogą nimi zostać: spółki zależne FTŻ, podmioty, którym na podstawie umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych, operatorzy pocztowi i firmy kurierskie, banki, urzędy skarbowe, organy samorządu terytorialnego.

W uzasadnionym przypadku mogą to być firmy windykacyjne, właściciel i współwłaściciele nieruchomości.

Przez jaki czas będziemy przechowywać Państwa dane?

FTŻ będzie przechowywała Państwa dane przez okres wykonywania umowy oraz przez okres konieczny w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub praw-nej, lub z uwagi na obowiązek przechowania danych wynikający z przepi-sów prawa, lub inne ważne względy interesu publicznego.

Jakie uprawnienia przysługują Państwu w odniesieniu do swoich danych osobowych?

Posiadają Państwo prawo żądania od administratora:

Informacje dodatkowe

Kontakt

Nasze dane kontaktowe:

Fabryka Transformatorów w Żychlinie Sp. z o.o.

Transformatory Olejowe FTŻ Sp. z o.o. Sp.k.

Transformatory Żywiczne FTŻ Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Narutowicza 70, 99-320 Żychlin

e-mail: iodo@ftz.pl